Vedtekter

V E D T E K T E R

(Revidert 06.03.2012)

 

 

 

 

 

§ 1     NAVN
         Lærlingekompaniet Innlandet

 

§ 2     FORMÅL

Lærlingekompaniet Innlandet skal gjennomføre og koordinere fagopplæring i henhold til gjeldende Lov om fagopplæring i arbeidslivet. Dette skal utføres i samarbeid med medlemsbedriftene, yrkesopplæringsnemndene, skoleverket og lærlingene.

 

Lærlingekompaniet skal tilrettelegge for etterutdanning innen fagområder nevnt i § 3

 

§ 3     FAGOMRÅDER

         Gjeldende fag for opplæring er

 • Kokk
 • Reiselivsfag
 • Resepsjon
 • Servitør
 • Konditor

 

 

 

§ 4     MEDLEMMER

Bedrifter innen overnatting-, serveringsnæringen, og destinasjoner kan være eiere og medlemmer av Lærlingekompaniet. Medlemskapet forutsetter underskrevet samarbeidsavtale mellom bedriften og Lærlingekompaniet.

 

Utdanningsinstitusjoner kan også være medlemmer, men de er uten stemmerett.

 

 

 

 

 

 

§ 5     UTMELDELSE / EKSKLUSJON

For oppsigelse av medlemskap gjelder en oppsigelsesfrist på 6 måneder fra dato.

Bedriftens ansvar for inngåtte lærekontrakter må oppfylles før oppsigelsen gjøres effektiv. Dette kan gjøres ved å fortsette opplæringen i egen bedrift, eller ved at kontrakten, i samråd med yrkesopplæringsnemnd, overføres en annen lærebedrift.

 

Medlemsbedrifter som gjentatte ganger bryter den inngåtte samarbeidsavtale med Lærlingekompaniet Innlandet (ref. § 4), eller ikke oppfyller kravene i vedtektenes § 10, kan ekskluderes.

Vedtak om eksklusjon fattes av styret.

 

 

§ 6     ÅRSMØTET

Årsmøtet er Lærlingekompaniets øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av april.

Innkalling med dagsorden og saksdokumenter sendes medlemsbedriftene senest 2 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 15. februar.

Årsmøtet ledes av styrets leder.

 

Det ordinære årsmøte skal behandle

 1. Årsberetning
 2. Revidert regnskap pr. 31. desember
 3. Fordeling av lærlingetilskudd mellom medlemsbedrift og Lærlingekompaniet
 4. Handlingsplan/budsjett (til orientering)
 5. Valg til styret
  1. Valg av styreleder for 2 år
  2. Valg av styremedlemmer for 2 år
  3. Valg av varamedlemmer for 2 år
  4. Valg av valgkomité bestående av 2 representanter
  5. Valg av revisor
  6. Innkomne saker

 

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede. Hver medlemsbedrift har én stemme.

 

 

 

 

 

§ 7     EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 2 ukers varsel når styret eller 2/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

 

 

§ 8     STYRET

Lærlingekompaniet ledes av et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Beslutninger treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

 

Styret ansetter daglig leder og utarbeider stillingsinstruks.

Styret, ved leder, godkjenner nye medlemmer og underskriver samarbeidsavtaler.

 

§ 9     ØKONOMI

Før medlemskap registreres skal det være innbetalt en innmeldingsavgift på kr. 1.500,00.

Lærlingekompaniet er mottaker av de årlige, offentlige lærlinge-tilskuddene.

Driftsunderskudd som følge av at tilskuddssatser endres eller opphører, dekkes av medlemsbedriftene etter en fordelingsnøkkel basert på antall lærlingedagsverk i den enkelte bedrift det aktuelle året.

Årsmøtet kan vedta å tilbakeføre driftsoverskudd til medlemsbedriftene etter samme prinsipp som for driftsunderskudd.

Lærlingekompaniets frie egenkapital skal til en hver tid sikre gjennomføring av inngåtte lærekontrakter ved eventuelt bortfall eller reduksjon av offentlige tilskudd.

 

 

§ 10   MEDLEMSBEDRIFTENE

Medlemsbedriftene skal i samarbeid med Lærlingekompaniet utarbeide en intern plan for opplæringen av den enkelte lærling for å sikre at opplæringen imøtekommer læreplanens krav – ref. Opplæringslovens § 4-4. Planen må være ferdig utarbeidet senest 4 uker etter at lærekontrakten er inngått.

 

Medlemsbedriftene skal også utpeke fagutdannede eller andre faglig dyktige medarbeidere som ansvarlig for opplæringen.

 

Medlemsbedriften har det formelle arbeidsgiveransvaret for lærlingen.

 

 

§ 11   LÆRLINGEKOMPANIET

Lærlingekompaniet Innlandet skal være et serviceorgan for medlemsbedriftene.

 

Lærlingekompaniets arbeidsoppgaver og forpliktelser er nedfelt i vedtekter og egen håndbok, som er utdelt til medlemsbedrifter og lærlinger.